آتلیه کاتی

تنها

دوران کودکی یکی از مهم ترین دوران زندگی هر فردی است

که شکل دهی شخصیت کلی فرد را به عهده دارد.

ما همواره در تدارک ثبت بهترین خاطرات خود هستیم و چنانچه همه می دانیم هرگز به عقب بر نمی گردیم.

عکس کالایی است که در گذر زمان هر روز و هر روز ارزشمندتر می شود.

حال اگر این عکاسی با روز های شیرین و بی بازگشت کودکی در ارتباط باشد

چند مرتبه این مسولیت مهم تر می گردد.

عکاسی کاتی با داشتن کادر مجرب و صبور خیالتان را از داشتن عکس خوب از فرزندتان راحت کرده است.