آتلیه کاتی

رویا

قبل از هر چیزی باید بدانید که عکس پرتره با سوژه ارتباط تنگاتنگی دارد.

چنانچه به توان با سوژه گفتگو کرد بهتر می توان

به حرکات و رفتارهای شخصی وی پی برد.

برای تهیه پرتره ای خوب این موارد تأثیرگذار است.
زاویه دوربین نسبت به سوژه و لنز مورد استفاده نیز باید به درستی انتخاب شود.
فاصله کانونی لنزهای استفاده شده باید به درستی تعیین شود.
عمق میدان در لنزهای تله نسبت به لنزهای نرمال تفاوت آشکاری دارد که باید به آن توجه کرد.